• Deklaracja dostępności

   • Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Terespolu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  strony www.zsp1terespol.edu.pl

    Data publikacji strony internetowej: 18.09.2009 r.

    Data ostatniej dużej aktualizacji: 07.04.2020 r.

    Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

    Oświadczenie sporządzono dnia 19.03.2021r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Małgorzata Kamińska, adres poczty elektronicznej: zsp1_terespol@wp.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

    Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

    W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

    Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Terespolu, ul. Sienkiewicza 27, 21-550 Terespol

    Zespół Szkół jest obiektem użyteczności publicznej służącym celom oświatowym gdzie zlokalizowana jest szkoła podstawowa i przedszkole. Budynek Szkoły Podstawowej zlokalizowany przy ulicy Sienkiewicza. Przedszkole wchodzące w zakład zespołu znajduje się w innym budynku, zlokalizowanym ulicy Kraszewskiego.

    Do budynku szkoły podstawowej prowadzi 6 wejść. Dwa od ulicy Sienkiewicza. Cztery od strony placu apelowego. Do wejść od strony Sienkiewicza prowadzą schody, bez podjazdów dla niepełnosprawnych. Przy jednym z wejść od strony placu apelowego znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe 3 wejścia otwierane są w razie konieczność, np. otworzenie drogi ewakuacyjnej, prace porządkowe prowadzone przez personel obsługi. Budynek szkoły jest budynkiem o dwóch kondygnacjach naziemnych i jednej podziemnej. W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Klatki schodowe usytuowane są w połowie korytarzy. Budynek nie posiada wind.

    Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz na parterze szkoły i znajdujące się na tym piętrze pomieszczenia (sale lekcyjne, biblioteka, świetlica szkolna, biblioteka, sekretariat, gabinet dyrektora i wicedyrektora). Na parterze znajduje się również toaleta dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na brak windy nie ma możliwości dostępu do pierwszego pietra szkoły gdzie znajdują się pozostałe sale lekcyjne, gabinet pedagoga.

    Przed budynkiem od strony ulicy Sienkiewicza wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym.

    W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma możliwości skorzystać z tłumacza języka migowego.

    Przedszkole usytuowane jest w budynku parterowym przy ulicy Kraszewskiego 28.  Do budynku prowadzą trzy wejścia. Jedno od strony Kraszewskiego do którego prowadzą 3 schody, znajduję się również przy nim podjazd dla niepełnosprawnych. Drugie wejście prowadzi na plac zabaw przyległy do budynku. Trzecie zaś wychodzi do drogi wewnętrznej i otwieranie jest tylko dla zapatrzenia.

    Dla osób niepełnosprawnych dostępny jest korytarz, sale zajęciowe oraz toaleta.

    Do budynku nie można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym.

    W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma możliwości skorzystać z tłumacza języka migowego.