• Rada Rodziców Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Terespolu

    •  

      

     Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 Nr 67, poz.329 ze zm.) przewiduje:

      

     Art.53.

     W szkole i placówce może działać rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów tej szkoły lub placówki. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.Reprezentacja rodziców może przybrać także inną nazwę niż określona w ust.1.

      

     Art.54.

     Rada rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę lub placówkę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej oraz rady szkoły lub placówki z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły lub placówki.

     W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w art.53 ust.3.
      

      

     Rok szkolny 2023/2024

     SZKOŁA PODSTAWOWA 

     Prezydium Rady Rodziców

     Przewodniczący -Michał Gryta

     Zastępca przewodniczącego - Katarzyna Przygocka 

     Sekretarz - Grażyna Mikołajczuk

     Skarbnik - Maria Marczewska

      

     Komisja Rewizyjna

     Renata Pieńkus - Przewodnicząca

     Wioletta Sokół

     Elżbieta Jakimiuk

     Małgorzata Kral

      

      

     Składka na Komitet Rodzicielski wynosi 50zł.

     (drugie dziecko 25 zł, następne bez opłat)

     Powyższą kwotę można wpłacać:

     - na konto Rady Rodziców

     - u wychowawcy

     KONTO RADY RODZICÓW

     Numer konta: 16 8025 0007 0090 1147 2000 0010

     Rada Rodziców Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Terespolu
     ul. Sienkiewicza 27, 21-550 Terespol

     Prosimy w tytule wpłaty wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.

      

     Wpłaty, można rozłożyć na dwie raty:

     I rata do 31 grudnia 2023r.

     II rata do 31 marca 2024r.

      

      

     PRZEDSZKOLE:

     Prezydium Rady Rodziców
     Przedszkola Miejskiego

     Przewodnicząca – Paulina Malczuk
     Zastępca przewodniczącej – Justyna Raszplewicz
     Sekretarz – Tomasz Żuk
     Skarbnik – Magdalena Malczuk-Okseniuk

      

     Skład Komisji Rewizyjnej

     Małgorzata Pietraszuk – przewodnicząca Komisji
     Marta Romaniuk
     Anna Gryszko

      

      

     https://www.zsp1terespol.edu.pl/a/wazne-informacje?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ5JnN1YnBhZ2U9MQ%3D%3D

     Rada Rodziców

     UWAGA RODZICE !!!

      

     Wpłat na rzecz Rady Rodziców należy dokonywać na konto

     Bank Spółdzielczy Biała Podlaska oddział w Terespolu

     Nr konta 35 8025 0007 0091 1511 2000 0010

     jedno dziecko w przedszkolu – kwota – 50,- PLN

     dwoje dzieci – drugie – 25,-

     troje dzieci – trzecie zwolnione z opłat.

     I rata do końca listopada – 25,-

     II rata do końca lutego – 25,-

     (Proszę przy wpłacie podać imię i nazwisko oraz grupę dziecka)

     Zarząd Rady Rodziców