• Rada Rodziców Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Terespolu

    • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 Nr 67, poz.329 ze zm.) przewiduje:

      

     Art.53.

     W szkole i placówce może działać rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów tej szkoły lub placówki. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.Reprezentacja rodziców może przybrać także inną nazwę niż określona w ust.1.

      

     Art.54.

     Rada rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę lub placówkę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej oraz rady szkoły lub placówki z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły lub placówki.

     W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w art.53 ust.3.
      

      

      

     Rok szkolny 2021/2022

      

     Prezydium Rady Rodziców

     Przewodniczący - Ewa Androsiuk

     Zastępca przewodniczącego - Michał Gryta

     Sekretarz - Iwona Gałabuda

     Skarbnik - Maria Marczewska

      

     Komisja Rewizyjna

     Andrzej Łukasik

     Renata Pieńkus

     Justyna Leonienko

      

      

     ROK SZKOLNY 2021/2022

     Składka na Komitet Rodzicielski wynosi 40zł.

     Powyższą kwotę można wpłacać:

     - na konto Rady Rodziców

     - u wychowawcy

     KONTO RADY RODZICÓW

     Numer konta: 16 8025 0007 0090 1147 2000 0010

     Rada Rodziców Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Terespolu
     ul. Sienkiewicza 27, 21-550 Terespol

     Prosimy w tytule wpłaty wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.

      

     Wpłaty, można rozłożyć na dwie raty:

     I rata do 31 grudnia 2021r.

     II rata do 31 marca 2022r.